Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden; Myrthe van Wijk
E-mail: info@mindreelproductions.com
Website: www.mindreelproductions.com

 


Welkom bij MindReel Productions!

 

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van MindReel Productions, gevestigd op https://www.mindreelproductions.com.

 

Door toegang te krijgen tot deze website gaan we ervan uit dat u deze voorwaarden en voorwaarden accepteert. Blijf Myrthevnwijk niet gebruiken als u niet akkoord gaat om alle voorwaarden en voorwaarden op deze pagina te nemen.

 

Definities

 1. Myrthe van Wijk: MindReel Productions, opgericht in ‘s-Hertogenbosch.
 2. Klant: de partij waar Myrthe van Wijk een overeenkomst mee heeft gesloten.
 3. Partijen: Myrthe Van Wijk en de klant samen.
 4. Consumenten: een klant die een persoon is die voor zijn eigen doeleinden handelt.


Toepasbaarheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, activiteiten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Myrthe van Wijk.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze algemene voorwaarden als ze schriftelijk expliciet zijn overeengekomen.
 3. De partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasbaarheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van de derde partijen uit.

 

Licentie

Tenzij anders vermeld, wonnen MindReel Productions en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op MindReel Productions. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt dit toegang krijgen van MindReel Productionsvoor uw eigen persoonlijk gebruik onderworpen aan beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld.

 

Je moet niet:

 • Gepubliceerd materiaal van MindReel Productions.
 • Verkoop-, huur- of sub-licentiemateriaal van MindReel Productions.
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van MindReel Productions.
 • Distribueer inhoud van MindReel Productions.


Prijzen

 1. Alle prijzen die door Myrthe van Wijk worden gebruikt, zijn in euro, zijn exclusief btw en exclusief andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, scheepvaart- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Myrthe van Wijk heeft het recht om alle prijzen voor zijn producten of diensten aan te passen, op zijn winkel of anderszins, op elk moment getoond.
 3. De prijs met betrekking tot diensten wordt bepaald door Myrthe van Wijk op basis van de werkelijke werkuren.
 4. De prijs wordt berekend op basis van de gebruikelijke tarieven van Myrthe van Wijk, geldig voor de periode waarin ze het werk uitvoert, tenzij een ander tarief is overeengekomen.
 5. Als de partijen een totale prijs hebben overeengekomen voor een service die door Myrthe van Wijk wordt geleverd, is dit altijd een richtprijs, tenzij de partijen expliciet schriftelijk zijn overeengekomen over een vaste prijs, waaruit niet kan worden afgeweken.
 6. Myrthe van Wijk heeft het recht om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Als de richtprijs meer dan 10% bedraagt, moet Myrthe van Wijk de klant te zijner tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Als de richtprijs groter is dan 10%, heeft de klant het recht om het deel van de bestelling te annuleren dat de richtprijs met 10 % overschrijdt.
 9. Myrthe van Wijk heeft het recht om de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Myrthe van Wijk zal prijsaanpassingen aan de klant communiceren voorafgaand aan het moment dat de prijsstijging van kracht wordt.
 11. De klant heeft het recht om het contract met Myrthe van Wijk te beëindigen als ze het niet eens is met de prijsstijging.
 12. Als de klant niet verschijnt op het moment van de afspraak en/of voor het niet annuleren van de afspraak met een kennisgeving van 24 uur namens u. Dit wordt in rekening gebracht.

 

Betalingen en betalingstermijn

 1. Myrthe van Wijk kan aan het einde van de overeenkomst vragen om een aanbetaling van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag.
 2. De klant moet het volledige bedrag binnen 14 dagen hebben betaald na de levering.
 3. Betalingsvoorwaarden worden beschouwd als s fatale betalingsvoorwaarden. Dit betekent dat als de klant op de laatste dag van de betalingstermijn niet het overeengekomen bedrag heeft betaald, zij wettelijk in gebreke is gebleven, zonder dat Myrthe van Wijk de klant een herinnering moet sturen of haar in gebreke blijft.
 4. Myrthe van Wijk behoudt zich het recht voor om een levering voorwaardelijk te maken bij onmiddellijke betaling of om voldoende beveiliging te vereisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Gevolgen van late betaling

 1. Als de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Mirthe van Wijk het recht om een rente van 2% per maand niet-commerciële transacties en een rente van 8% per maand voor commerciële transacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in gebreke is, waarbij een deel van een maand een hele maand wordt geteld.
 2. Wanneer de klant in gebreke blijft, is hij ook te wijten aan buitengerechtelijke inzamelingskosten en kan hij verplicht zijn om een vergoeding te betalen aan Myrthe van Wijk.
 3. De incassokosten worden berekend op basis van de vergoedingen voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Als de klant niet op tijd betaalt, kan Myrthe van Wijk zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In het geval van liquidatie, faillissement, gehechtheid of opschorting van de betaling namens de klant, zijn de claims van Myrthe van Wijk op de klant onmiddellijk opeisbaar en verschuldigd.
 6. Als de klant weigert samen te werken met de uitvoering van de overeenkomst door Myrthe van Wijk, is hij nog steeds verplicht de overeengekomen prijs te betalen aan Myrthe van Wijk.


Nederzetting

De klant ziet af van zijn recht om elke schuld aan Myrthe van Wijk te beslechten met enige claim op Myrthe van Wijk.

 

Verzekering

 1. De klant verbindt zich om de volgende items te verzekeren en de volgende items voldoende te houden tegen brand, explosie en waterschade en diefstal:
  - Geleverde goederen die nodig zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.
  - goederen zijn eigendom van Myrthe Van Wijk die aanwezig zijn op het terrein van de klant.
  - goederen die zijn afgeleverd bij het behoud van de titel.
 2. ATF eerste verzoek van Myrthe van Wijk, de klant biedt het beleid van deze verzekeringen voor inspectie.


Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst hebben gesloten met opgenomen diensten, bevatten deze services alleen de best-veroordelingsverplichtingen voor Myrthe van Wijk, geen verplichtingen van resultaten.

 

Prestaties van de overeenkomst

 1. Myrthe van Wijk voert de overeenkomst naar beste kennis en bekwaamheid uit en in overeenstemming met de vereisten van goed vakmanschap.
 2. Myrthe van Wijk heeft het recht om de overeengekomen diensten (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren.
 3. De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in wederzijds overleg en na schriftelijke overeenkomst en betaling, mogelijk vooraf overeengekomen door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Myrthe van Wijk de implementatie van de overeenkomst op tijd kan starten.
 5. Als de klant er niet voor heeft gezorgd dat Myrthe van Wijk de implementatie van de overeenkomst op tijd kan starten, worden de resulterende extra kosten en/of extra uren aan de klant in rekening gebracht.


Plicht om de klant te informeren

 1. De klant zal alle informatie, gegevens en documenten die zijn onthuld aan de juiste uitvoering van de overeenkomst in tijd en in het gewenste formaat en manier beschikbaar stellen aan Myrthe van Wijk.
 2. De klant garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de beschikbare informatie, gegevens en documenten, zelfs als ze afkomstig zijn van derden, tenzij ze anders voortvloeien uit de aard van de overeenkomst.
 3. Als en voor zover de klant hierom vraagt, retourneert Myrthe van Wijk het relevante document.
 4. Als de klant niet tijdig en correct de informatie, gegevens en documenten verstrekt die redelijkerwijs vereist zijn door Myrthe van Wijk en de uitvoering van de overeenkomst hierdoor wordt vertraagd, worden de resulterende extra kosten en extra uren aan de klant in rekening gebracht.

 

Duur van de Service-overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Myrthe van Wijk en de klant wordt gedurende 12 maanden aangegaan, tenzij deze anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst of als de partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk hebben overeengekomen.
 2. Als een vaste termijncontract is gesloten, wordt dit aan het einde van de looptijd stilzwijgend omgezet in een open contract of als een consument de overeenkomst beëindigt met een verschuldigde naleving van een opzegtermijn van 1 maand waardoor de overeenkomst eindigt aan het einde van de vaste looptijd.
 3. Als de partijen een termijn hebben overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde activiteiten, is dit nooit een strikte deadline, tenzij expliciet anders geschreven. Als deze term wordt overschreden, moet de klant de van Wijk een schriftelijke redelijke termijn geven om de activiteiten te beëindigen, voordat het het contract kan beëindigen of schadevergoeding kan claimen.


Intellectueel eigendom

 1. Myrthe van Wijk behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten, octrooienrechten, handelsmerkrecht, ontwerp- en ontwerprechten. enz.) Op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, gegevenslagers of andere informatie, citaten, afbeeldingen, schetsen, modellen. Schaalmodellen, enz. Tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De klant mag de intellectuele eigendomsrechten niet kopiëren of hebben gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Myrthe van Wijk, noch aan derden laten zien en/of ze beschikbaar kunnen stellen of ze op een andere manier gebruiken.


Boetes

 1. Als de klant in strijd is Voor elke overtreding en bovendien een bedrag van 5% van het bovengenoemde bedrag voor elke dag dat deze overtreding doorgaat.
 2. Geen daadwerkelijke schade, voorafgaande kennisgeving van de standaardprocedure is vereist om de boete te verbeuren waarnaar wordt verwezen in de eerste paragraaf van dit artikel.
 3. De verbeurdverklaring van de boete waarnaar in de eerste paragraaf van dit artikel wordt verwezen, heeft geen invloed op de andere rechten van Myrthe van Wijk, inclusief de rechten om compensatie te claimen naast de boete.

 

Vergoeding en Privacy

 1. De klant vergoed Myrthe van Wijk tegen alle claims van derden die gerelateerd zijn aan de producten en/of diensten geleverd door Myrthe van Wijk.
 2. Bij vertrouwelijke informatie is Myrthe van Wijk verplicht deze geheim te houden, evenals de andere partij. Bij overtreding hiervan geldt een boete van €250,- dat betaald wordt aan de tegenpartij. 

 

Klachten

 1. De klant moet zo snel mogelijk een product of dienst onderzoeken die door Myrthe van Wijk wordt geleverd voor mogelijke tekortkomingen.
 2. Als een geleverde product of service niet voldoet aan wat de klant redelijkerwijs van de overeenkomst zou kunnen verwachten, moet de klant Myrthe van Wijk hier zo snel mogelijk van hiervan informeren, maar in elk geval binnen 1 maand na de ontdekking van de tekortkomingen.
 3. Consumenten moeten Myrthe van Wijk hiervan binnen twee maanden na detectie van de tekortkomingen informeren.
 4. De klant geeft een gedetailleerde beschrijving mogelijk van de tekortkomingen, zodat Myrthe van Wijk adequaat kan reageren.
 5. De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.
 6. Als een klacht gerelateerd is aan lopende werkzaamheden, kan dit in elk geval er niet toe leiden dat Myrthe van Wijk wordt gedwongen om ander werk uit te voeren dan is overeengekomen.


Opmerking geven

 1. De klant moet schriftelijk op Myrthe van Wijk schriftelijk worden opgenomen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een standaardinstelling daadwerkelijk Myrthe van Wijk bereikt (op tijd).


Gezamenlijke en verschillende verplichtingen

Als Myrthe van Wijk een overeenkomst met verschillende klanten aangaat, is elk van hen gezamenlijk en voor de volledige bedragen die onder die overeenkomst onder die overeenkomst zijn, gezamenlijk aansprakelijk voor de volledige bedragen.

 

Aansprakelijkheden van Myrthe Van Wijk

 1. Myrthe van Wijk is alleen aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door intentie of grove nalatigheid.
 2. Als Myrthe van Wijk aansprakelijk is voor schade, is het alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van O is gerelateerd aan de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Myrthe van Wijk is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals consequent verlies, verloren winst, verloren besparingen of schade aan derden.
 4. Als Myrthe van Wijk aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt betaald door een gesloten (professionele) aansprakelijkheidsverzekering en bij afwezigheid van (volledige) betaling door een verzekeringsmaatschappij van de schade is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het (deel van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn alleen indicatief en zijn slechts bij benadering en kunnen niet leiden tot enige compensatie en/of (parioal) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Verloopperiode

Elk recht van de klant op compensatie van Myrthe Van Wijk zal in elk geval binnen 12 maanden na het evenement aflopen waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortkomt. Dit sluit de bepalingen niet uit in artikel 6:89 Nederlands Burgerlijk Wetboek.

 

Ontbinding

 1. De klant heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als Myrthe Van Wijk onvoorwaardelijk faalt in de vervulling van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming niet beëindiging rechtvaardigt vanwege zijn speciale aard of omdat het van kleine betekenis is.
 2. Als de vervulling van de verplichting door Myrthe van Wijk niet permanent of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Myrthe van Wijk in gebreke is.
 3. Myrthe van Wijk heeft het recht om de overeenkomst met de klant te ontbinden, als de klant zijn verplichtingen niet volledig of tijdig voldoet, of als de omstandigheden Myrthe van Wijk goede gronden geven om te vrezen dat de klant niet kan vervullen verplichtingen correct.


Overmacht

 1. Naast de bepalingen van artikel 6:75 Nederlands Burgerlijk Wetboek, kan een tekortkoming van Myrthe van Wijk in de vervulling van enige verplichting aan de klant niet worden toegeschreven aan Myrthe van Wijk in een situatie die onafhankelijk is van de wil van Myrthe van Wijk, toen de Vervulling van haar verplichtingen jegens de klant wordt geheel of in een deel voorkomen of wanneer de vervulling van zijn verplichtingen redelijkerwijs niet van Myrthe van Wijk kan worden vereist.
 2. De overmachtsituatie van de kracht waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1 is ook van toepassing - maar niet beperkt tot: noodstaat (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurramp, enz.); standaardwaarden en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte verstoring van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; Computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Als er een situatie van overmacht ontstaat, waardoor Myrthe van Wijk geen een of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, zullen deze verplichtingen worden opgeschort totdat Mirthe Van Wijk eraan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst volledig of gedeeltelijk schriftelijk oplossen.
 5. Myrthe van Wijk is geen enkele (schade) compensatie in een situatie van overmacht, zelfs als het voordelen heeft verkregen als gevolg van de overmachtsituatie.

 

Wijziging van de overeenkomst

Als, na de conclusie van de overeenkomst en vóór de uitvoering ervan, het noodzakelijk lijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in wederzijds overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

Wijzigingen in algemene termen en toestand

 1. Myrthe van Wijk heeft het recht om deze algemene algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Er kunnen op elk gewenst moment veranderingen van onderliggende belang worden aangebracht.
 3. Grote wijzigingen in inhoud zullen door Myrthe van Wijk met de klant zoveel mogelijk worden besproken.
 4. Consumenten hebben het recht om de overeenkomst te annuleren in het geval van een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.


Overdracht van rechten

 1. De klantkanon draagt zijn rechten over die uit een overeenkomst met Myrthe van Wijk naar derden worden uitgesteld zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Myrthe van Wijk.
 2. Deze bepaling is van toepassing als een clausule met een eigendomsrechteneffect zoals waarnaar wordt verwezen in sectie 3:82 (2) Nederlands burgerlijk wetboek.


Gevolgen van nietigheid of richtbaarheid

 1. Als een of meer bepalingen van deze algemene algemene voorwaarden nietig of annullable blijken, heeft dit geen invloed op de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of annullable is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Myrthe van Wijk in gedachten had bij het opstellen van de voorwaarden voor die kwestie.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. De Nederlandse wet is exclusief van toepassing op alle overeenkomsten tussen de partijen.
 2. De Nederlandse rechtbank in het district waar Myrthe van Wijk wordt opgericht, concurreert exclusief in geval van geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.